Stranica

Impressum

Impressum

 

 

Izdavač:

Bayer d.o.o.

zastupano po Igoru Šalatu, direktoru

 

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

OIB: 56386591827

 

Tel.: +385 1 6599 900 

 

 

Kompanija je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu,

pod matičnim brojem 080007388, MB: 1137247, šifra djelatnosti 51550. 

 

Temeljni kapital iznosi 687.700,00 euro i uplaćen je u cijelosti.

Račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10.

IBAN: HR5123600001102836393

 

© Copyright Bayer d.o.o., Zagreb, Hrvatska

 

PP-PF-RAD-HR-0015-1
09.11.2023
Jeste li zdravstveni djelatnik?